Product Detail

Useful for: श्वासकास Breathing
Description: मुख्य घटक -अभ्रक भस्म, अप्पामार्गक्षार, सितोपलादि चूर्ण, प्रवाल शाखा पिष्टी, चन्द्रामृत रस, गोदन्ति, भस्म, विषाण भस्म, टंकण भस्म, मल्ल सिन्दूर।
Weight In Gram: 30
Qty:
 
270
Estimated Delivery within 5-8 Days
Customer Reviews